Bedrijfsvoering

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie en BA na levering of uitvoering van werken Burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie en BA na levering of uitvoering van werken

Ondernemen betekent risico's nemen. Als bedrijfsleider of zelfstandige probeer je de mogelijke risico's zoveel mogelijk te voorzien. Toch is het onvermijdelijk dat er door de activiteiten (uitvoering van bepaalde werken, productie van producten, verkoop van producten, ...) schade wordt berokkend aan derden. Deze schade kan leiden tot zware claims.

Als ondernemer levert u graag goed werk. U hebt een prima product. U bent een deskundig installateur.
En toch kan het soms ook eens misgaan. Ook na levering of uitvoering van werken blijft u aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door gebreken aan uw product of fouten in uw afgeleverd werk of uitgevoerde installatie. Dat kan u dus een aardige duit kosten.

Deze verzekering dekt u en uw bedrijf in tegen de financiële gevolgen van deze risico's.
Zowel de materiële en lichamelijke als de immateriële gevolgschade is verzekerd.

Beroepsaansprakelijkheid Beroepsaansprakelijkheid

Fouten of vergissingen kunnen verstrekkende consequenties hebben. Dit is zeker van toepassing op bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld architecten, dokters, andere medische beroepen, accountants, bedrijfsrevisoren, consultants... Een verzakking van een woning, een patiënt raakt verlamd, een bedrijf gaat failliet, claims van aandeelhouders...

Omwille van dat specifieke en soms grote risico, is een verzekering beroeps (of professionele) aansprakelijkheid soms verplicht maar meestal aangewezen.

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid

De functie van bestuurder is een risicofunctie geworden en brengt bepaalde verantwoordelijkheden mee die de wetgever in het Wetboek van Vennootschappen heeft opgenomen.
Als zaakvoerder, bestuurder of directeur hebt u een grote verantwoordelijkheid. U moet uw bedrijf draaiende houden en zorgen dat u met alle wetgeving in orde bent. U moet dus heel wat in het oog houden.

Fouten maken is menselijk. Maar aandeelhouders, werknemers of andere benadeelden kunnen u aansprakelijk stellen voor de schade die ze hebben geleden ten gevolge van een bestuursfout.

Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing

U baat een publieke ruimte uit: dancing, hotel, restaurant, sportzaal, bioscoop, een grote winkel, ... of u organiseert een grote tentfuif. In dat geval bent u burgerlijk aansprakelijk wanneer brand uitbreekt of er zich een ontploffing voordoet.

Of u nu schuldig bent aan de brand of niet, u zal de schade moeten vergoeden. Daarom bent u (als uitbater of organisator) wettelijk verplicht een verzekering 'objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing' af te sluiten.

Bodemsanering Bodemsanering

Tijdens uw activiteiten kan er zich een vorm van milieuverontreiniging voordoen (vervuiling van grond, besmetting van oppervlaktewater,...).

Als vervuiling wordt vastgesteld, kan u aansprakelijk gesteld worden en zal u moeten zorgen voor de sanering van de bodem.